7 chuyên gia nhà ??u t? nên theo dõi v? ledinhphong

7 chuyên gia nhà ??u t? nên theo dõi v? ledinhphong

Sunshine Venicia là dñ án mÛi cça t­p ?oàn Sunshine Group. ?ây là dñ án ?³ng c¥p lúc hoàn ra s½ là dñ án m¡nh nh¥t ß tp thành phÑ HÓ Chí Minh – Qu­n 2.

n±m trên góc ??Ýng 34 & 39 tuy¿n giao thông huy¿t m¡ch cça tp thành phÑ HÓ Chí Minh khi có kh£ n?ng k¿t nÑi ?¿n trung tâm thành phÑ biÃn thành phÑ HÓ Chí Minh và khu ?ô thË Thç Thiêm cñc kó hanh l¹. Theo thông tin Lê ?ình Phong có ??ãc thì lúc n¯m trong tay quyÁn ©n chéa dñ án mÛi t¡i Qu­n 2 thì t­p ?oàn Sunshine ?ã ti¿n hành chi¿n l?ãc phát triÃn dñ án này dña trên lo¡i hình Intergated Resort VÛi Các cách c¥u trúc ??ãc l¥y c£m héng të Venicia – ?Ëa Trung H£i nÕi ti¿ng là sang trÍng, tÉ m©n và ¥n t?ãng.

vË th¿ dñ án Sunshine Venicia

Góc ??Ýng 34 & 39 – tp thành phÑ HÓ Chí Minh ??ãc nh­n xét là càng trong Nhïng con ??Ýng xinh ?¹p nh¥t ß Qu­n 2, ?ây là ?u th¿ lÛn m¡nh cho Các dñ án n±m dÍc theo con ??Ýng này và càng trong ?¥y là Sunshine Venicia mÛi ??ãc phê duyÇt ?§u t? và s½ chánh théc ??ãc phát triÃn trong quý 4/2019. dñ án này n?m t¡i Qu­n 2 ?Ëa ?áng nÕi ti¿ng h?n b£n ?Ó ?§u t? b¥t ?Ùng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh nh¯c riêng và ViÇt Nam nh¯c cùng chung. mÙt tÕ thích hãp c?n hÙ chung c? cao c¥p ??ãc hình nên bßi Nhïng chung c? và sky villas.

Sunshine Venicia ??ãc xem là ?iÃm l¡i thú vË cho Khách hàng khi ph£i có càng ch× sÑng lý t?ßng t¡i khu Qu­n 2. ?Ñi vÛi c?n hÙ và sky villas, cùng vÛi nhiÁu dËch vå cao c¥p khác s½ cùng vÛi hòa thích hãp ?Ã gây thành càng môi tr?Ýng chung c? lý t?ßng, càng ch× tÛi ?·c biÇt mà ?ëng chÉ t¡o Quý khách ViÇt Nam mà còn c£ Quý khách hàng quÑc tiÅn c?ng s½ chÍn dñ án Sunshine thành phÑ HÓ Chí Minh nh±m dëng chân trong t??ng lai.

Lê ?ình Phong ?ánh giá vË trí Sunshine Venicia nh­n ??ãc cho mình càng vË th¿ ?¹p khi n±m mÛi trung tâm thành phÑ thành phÑ HÓ Chí Minh, khu ?ô thË Thç Thiêm, Nhïng dñ án, Nhïng tiÇn nghi ngo¡i khu vñc ?³ng c¥p cça tñ ??Ýng Qu­n 2. ?ây là d¥u nh¥n lÛn m¡nh không chÉ trong m¯t Khách hàng mà còn ?Ñi vÛi Các chç ?§u t? b¥t ?Ùng s£n thành phÑ HÓ Chí Minh thì dñ án mÛi cça Sunshine Group là càng dñ án ?u viÇt.

Ngoài ra, chç ?§u t? dñ án còn xây dñng Nhïng dËch vå dành khác biÇt cho Các Quý khách hàng t¡o nhu c§u nh? thuê xe thiên lái, thuê xe ??a ?ón ?¿n Nhïng trung tâm kinh doanh, Các tiÇn ích NÕi trÙi,... khác ß tp thành phÑ HÓ Chí Minh. toàn diÇn, ch¥t L?ãng và mau chóng là Các nhân tÑ mà Quý khách hàng lúc l¡i ?Ñi vÛi biet thu Sunshine Venicia s½ ??ãc tr£i nghiÇm và ?áp éng theo chu©n 5 sao quÑc tiÅn.

Sunshine Venicia dñ án ?³ng c¥p

lúc l¡i VÛi dñ án Sunshine Venicia Khách hàng s½ nên thÑt lên bßi sñ hào nhoáng và cao c¥p cça Nhïng c?n c?n hÙ, khách s¡n, resort 5 sao t¡i ?ây. sñ ?·c s¯c trong ki¿n trúc cça Nhïng dñ án xây dñng, c£nh thà thiên v­y an bình ?§y lãng m¡n, Nhïng c? sß v­t ch¥t ?Ñi vÛi ?ç mÍi Nhïng hình théc phåc vå måc ?ích chung c? s½ là Nhïng t­n h?ßng mang l¡i sñ tuyÇt vÝi cça Quý khách.

cùng thi¿t k¿ tÕng thà cça Các c?n c?n hÙ chung c?, phòng khách s¡n ß Sunshine Venicia Qu­n 2 lÑi nên Qu­n 2 s½ là chÍn hoàn mù nh±m ??ãc trân trÍng Nhïng làn gió mát l¡nh và hiÁn hòa thÕi të biÃn vào, khung c£nh cñc ?¹p lúc ng¯m nhìn biÃn t¡i nhïng vË th¿ ?em l¡i h?Ûng view hoàn h£o ?à b¡n có kh£ n?ng ng¯m trÍn Qu­n 2 trong sÑ cách m¯t cça mình VÛi Các vË trí trên cao ?§y ¥n t?ãng.

có nên ?§u t? c?n hÙ Sunshine Venicia hay không?

thÝi gian mÛi ?ây r¥t nhïng chç ?§u t? ?ã liên hÇ trñc ti¿p VÛi Lê ?ình Phong qua Hotline ho·c qua cÕng thông tin ledinhphong.vn ?Ã t? v¥n v¥n ?Á ?§u t? dñ án Sunshine Venicia ho·c gi£i ?áp Nhïng câu hÏi liên quát.

Câu hÏi ??ãc các Khách hàng ?·t nên nh¥t ??ãc chúng tôi phéc thích hãp ?¥y là: ?§u t? Sunshine Venicia có nên hay là ?ëng nên?

VÛi góc nhìn khách thà cça mÙt ng?Ýi ho¡t ?Ùng trong l?nh vñc t? v¥n b¥t ?Ùng s£n, VÛi dñ án Sunshine Venicia thành phÑ HÓ Chí Minh theo nh­n ?Ënh cça Le Dinh Phong s½ là chÍn nên ?§u t? dành cho nhïng Khách hàng có kh£ n?ng kinh t¿ m¡nh, muÑn ?§u t? b¥t ?Ùng s£n, có kh£ n?ng ?§u t? lâu dài,...

sß hïu ??ãc Các tiÁm n?ng h¥p d«n h?n r±ng Nhïng n?i chung c? ß thành phÑ HÓ Chí Minh hiÇn thÝi, dñ án Sunshine Venicia hoàn toàn t¡o thà trß thành ?iÃm ?¿n sÑt nh¥t t¡i thành phÑ HÓ Chí Minh, tÉnh Qu­n 2 mà Nhïng Khách hàng h¡ng sang ?ëng kh£ n?ng bÏ qua. ?ây chính là nguÓn khách chính mà chç ?§u t? Sunshine Group h?Ûng ?¿n ?Ñi vÛi måc ?ích phát triÃn dñ án Qu­n 2 thành phÑ HÓ Chí Minh này.

cùng quy mô lÛn m¡nh 0.7 ha và thå ?§u t? r¥t lÛn m¡nh vÁ kinh t¿, quy ho¡ch bài b£n theo lÑi tiên ti¿n hóa ?Ã t¡o dñng giá trË cho con ng?Ýi thì ??n vË ?§u t? s½ xây dñng ra nhiÁu h¡ng måc dñ án khác nhau ?em ?¿n nhiÁu ?iÁu kiÇn ?§u t? khác nhau cho các ?Ñi t?ãng chç ?§u t? t¡o måc tiêu và không gian tài chính khác nhau.

N¿u nói vÁ kh£ n?ng sinh lãi cça c?n hÙ chung c? Palm Island hay Các S£n ph©m khác t¡o m·t ß Sunshine Venicia thì ledinhphong c?ng ?Áu nh­n ?Ënh cao Sunshine Group Quan 2 ledinhphong Các S£n ph©m ??ãc chào bán trong sÑ dñ án này.

chính do nhiên ?§u t? dñ án Sunshine Venicia s½ là chÍn lña ??ãc Le Dinh Phong t? v¥n l¡i mÙt ph§n nhÏ ?Ñi t?ãng chç ?§u t? t¡o ?ç thà vÁ tài chính.

h?n ?ây là Các ?ánh giá khách thà cça SaleReal Team xoay quanh du an nghi duong Sunshine Venicia.

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

Espace Réservé